Ogłoszenia wrocław, Praca, Ogłoszenia Nowa sól, Praca

Regulamin

§1 Ustalenia początkowe

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Glogow24.com zwanej dalej Serwisem.
 2. Administorami serwisu nazywane są osoby dbające za jego rozwój i funkcjonowanie.

§2 Dodawanie i edycja ogłoszeń

 1. Warunkiem dodania ogłoszenia jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. Aby dodać ogłoszenie należy poprawnie wypełnić formularz dodawania ogłoszenia.
 3. Wypełnienie Formularza oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych w nim zawartych na potrzeby funkcjonowania Serwisu.
 4. Użytkownik dodający ogłoszenie oświadcza, że zawarte w nim dane są prawdziwe i są zgodne z obowiązującym prawem i zasadami moralnymi.
 5. Wszystkie pola Formularza w kategorii „DANE WYMAGANE” są obowiązkowe.
 6. Podczas dodawania ogłoszenia rejestrowany jest numer IP komputera, z którego dodano ogłoszenie.
 7. Zabronione jest umieszczanie:  ogłoszeń prezentujących materiały patentowe, materiałów chronionych prawem autorskim, materiałów obscenicznych, obraźliwych, łamiących prawo do prywatności, nawołujących do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc.
 8. Niedozwolone jest również reklamowanie lub oferowanie następujących towarów i usług: organów ludzkich,broni i narkotyków,materiałów erotycznych i pornograficznych,towarów pochodzących z kradzieży lub towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe, itp.towarów, które nie istnieją,ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,pracy zarobkowej o charakterze prostytucji lub sponsoringu.

§3 Moderacja ogłoszeń

 1. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego ogłoszenia bez podawania przyczyny oraz blokowania możliwości dodawania ogłoszeń i korzystania z serwisu wybranym Użytkownikom.
 2. Administracja zastrzego sobie prawo usuwania ogłoszeń naruszających postanowienia w §2 niniejszego regulaminu.
 3. Administracja zastrzego sobie prawo do usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz przekazywania informacji o ich autorach odpowiednim organom ścigania.
 4. W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy uczestnikami transakcji, w której pośredniczył Serwis, Administracja zastrzega sobie prawo do nieuczestniczenia w tym sporze.
 5. Administracja zastrzega sobie prawo do monitorowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.

§4 Funkcjonowanie Serwisu

 1. Administracja zastrzega sobie prawo wysyłania e-maili Użytkownikom Serwisu.
 2. Administracja zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Serwisu w dowolnym momencie bez podawania przyczyny i wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników.
 3. Administracja ma prawo wyświetlania w Serwisie dowolnej ilości reklam, w dowolnym miejscu i o dowolnym charakterze.
 4. Administracja nie odpowiada za treść reklam wyświetlanych w Serwisie.
 5. Administracja zastrzega sobie prawo do rozsyłania materiałów reklamowych na adresy e-mail podane w aktualnie zamieszczonych w Serwisie ogłoszeniach.

§5 Kwestie sporne

 1. Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem, a Administracją Serwisu.
 2. Jeśli negocjacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administracji Serwisu.

§6 Odpowiedzialność

 1. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przerwą w działaniu Serwisu oraz ewentualnych usterek, które mogą się pojawić w trakcie działania Serwisu.
 2. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i treść ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie oraz za prawdziwość danych kontaktowych zamieszczonych w ogłoszeniach.
 3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za to do jakich celów i w jaki sposób zamieszczone ogłoszenia mogą zostać wykorzystane.

§7 Obowiązywanie Regulaminu

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, wchodzą w życie w chwili opublikowania ich na tej stronie.
 2. W przypadku zmiany regulaminu, Administracja zastrzega sobie prawo o niepowiadamianiu o tym fakcie Użytkowników Serwisu.
 3. Administracja dołozy wszelkich starań, aby założenia zawarte w niniejszym regulaminie były przestrzegane.